Co znamená titul MBA a jak ho získat?

Vzdělání je v dnešní době nadmíru důležité a pro získání dobré práce nezbytné. Vedle doktorských a inženýrských titulů však máme možnost získat globálně uznávaný titul MBA. A co vůbec tento titul znamená?Návod

MBA

Zkratka MBA vznikla z anglického názvu „Master of Business Administration“ a jedná se o vysokoškolský postgraduální studijní program, který je zaměřen na získání znalostí v oboru managementu. Titul MBA se uvádí za jménem a po úspěšném absolvování je doložen příslušným diplomem, případně certifikátem.

Kdo může získat titul MBA

Podmínky pro přijetí do tohoto studijního programu jsou ve většině institucí stejné. Hlavním předpokladem je ukončené minimálně bakalářské studium nebo dalším předpokladem může být dostatečná a prokazatelná manažerská praxe, což posuzuje speciální odborná komise a o splnění podmínek k přijetí uchazeče včas informuje. Studium je vhodné jednak pro absolventy vysokých škol, kteří se chtějí uplatnit v oboru managementu, ale také pro majitele firem, podnikatele, představitele neziskového sektoru či státní správy.

Jak probíhá studium

Studium MBA programů je ve většině případů jeden až dvouleté. Zpravidla však trvá jeden a půl roku, což představují 3 semestry. Díky flexibilitě a individuálnímu přístupu tento program umožňuje bezproblémové studium při zaměstnání. Tento studijní program se snaží skloubit teoretické poznatky s praktickými dovednostmi a během studií se rovněž využívají různé metody jako např. případové studie, hraní rolí apod. Vyučované předměty vždy závisí na daném programu a zvoleném zaměření. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce a ústní zkouškou. Studium MBA nabízí např. instituce European Business School v Praze: http://ebschool.cz/p rogram/mba/.

Poplatky za akademický rok

Možnost studovat v České republice tento postgraduální studijní program nabízí několik soukromých vysokých škol, ale také veřejných. Průměrná výše školného za akademický rok ve vyspělých západních zemí se pohybuje kolem 10 000 až 20 000 EUR a v případě nejprestižnějšíc h škol až 50 000 EUR. V České republice je výše poplatků za akademický rok podstatně nižší a pohybuje se mezi 100 000 a 300 000 Kč. Uvedená maximální částka rozmezí je stanovena tam, kde je studium akreditováno prestižní světovou MBA školou. Studenti si navíc mohou školné rozložit ve většině případů do několika splátek za dobu studia.

Studium v ČR

Jedna z možných škol v České republice, která nabízí výuku MBA studijního programu za přijatelné ceny, je výše zmíněná European Business School (Ebschool.cz). Více informací se dozvíte na webu institutu: http://ebschool.cz/ . Na této škole I. a II. semestr studia trvá 5 měsíců a závěrečný III. semestr je spíše vyhrazen na psaní závěrečné práce a na její sepsání má student 2 měsíce. Po vypracování závěrečné práce přichází na řadu její obhajoba a závěrečná zkouška. Výuka předmětů probíhá v českém jazyce. U některých programů také v jazyce anglickém. Co se týče docházky do školy, docházka povinná není. Vše záleží na individuálních požadavcích a student může studovat pouze online.

Průběh závěrečné zkoušky

Společně s obhajobou závěrečné práce je podmínkou získání titulu MBA také složení závěrečné profesní zkoušky. Zkouška probíhá před komisí a studenti si vylosují okruhy, které prověří jejich znalosti a také to, zda dokážou získané vědomosti uplatnit v praxi.

Titul MBA jako vstupenka na mezinárodní trh

Tento titul se v zahraniční manažerské praxi velmi často používá. Jedná se o profesní vzdělání, které osvědčuje získání potřebných manažerských dovedností a předpokladů a je tedy globálně uznáván v mnoha zemích. Pokud se tedy chcete věnovat oblasti managementu a získat tak potřebné dovednosti, rozhodně se vyplatí do vzdělání vložit určitý finanční obnos. Je poté velká pravděpodobnost, že se vám peníze vrátí s dobrou prací.